Contract for The Yoga Studio

For contract in english send us an email here

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på The Yoga Studio/Karin Brattberg Yoga AB och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.

Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning.

Distansavtalslagen
The Yoga Studio följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela The Yoga Studio om hen ångrat sitt köp.

2. Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på The Yoga Studio.

3. Avtalstid och uppsägning

The Yoga Studio erbjuder medlemskap utan bindningstid. Medlemskapet gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet. Vid uppsägning är det 30 dagars uppsägningstid. Klippkort har 6 månaders giltighetstid från första klippet.
 

OPEN medlemskap
Uppsägning av löpande månadsdebitering:
Medlemskapet OPEN kostar 100 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott)plus pris för klass(120 kr för 60-90minuters klass, mer för workshops/kurser) och har ingen bindningstid. Medlem bokar och betalar klass vid varje bokningstillfälle pris per klass står specificerat vid bokningstillfälle.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet via mail. Avtalet kan när som helst sägas upp 30 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.
 

FREE medlemskap
Uppsägning av löpande månadsdebitering:
Medlemskapet FREE kostar 650 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har ingen bindningstid. FREE medlemskap ger fritt antal yoga klasser per månad. Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet via mail. Avtalet kan när som helst sägas upp 30 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.
 

Avbokning
Avbokning av träningstillfälle sker senast 60 minuter innan start. Annars debiteras 50 kr.

Privat yoga (PT-yoga)
Vid köp av Privat yoga betalar du för ett eller flera pass samtidigt. Hela summan debiteras direkt och du utnyttjar din privata yoga när du vill genom att boka tillfälle med din yogalärare.

4. Avstängning vid utebliven betalning:

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träning till betalning sker.

5. Prisändringar

Bolaget äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till då gällande prislista.

6. Betalning vid månadsvis betalning

Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott, den 27 varje månad.
Om medel saknas på Medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickar Bolaget en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Bolaget skulden till inkasso. Bolaget har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Bolagets konto. Om Bolaget inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

7. Upphörande av medlemskap vid särskilda omständigheter

Medlemskapen på The Yoga Studio har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning på anläggningen.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 30 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.

8. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta The Yoga Studio om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.
The Yoga Studio ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

9. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

The Yoga Studio ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.
The Yoga Studio ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

10. Praktiska ändringar

The Yoga Studio förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via The Yoga Studios hemsida, sociala medier och nyhetsbrev.

11. Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. The Yoga Studio behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

12. Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren The Yoga Studio för överföring till denne.

13. Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.